• खरीदने के लिए 5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन दाम,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन ब्रांड,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन मैन्युफैक्चरर्स,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन उद्धृत मूल्य,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन कंपनी,
 • खरीदने के लिए 5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन दाम,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन ब्रांड,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन मैन्युफैक्चरर्स,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन उद्धृत मूल्य,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन कंपनी,
 • खरीदने के लिए 5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन दाम,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन ब्रांड,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन मैन्युफैक्चरर्स,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन उद्धृत मूल्य,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन कंपनी,
 • खरीदने के लिए 5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन दाम,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन ब्रांड,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन मैन्युफैक्चरर्स,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन उद्धृत मूल्य,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन कंपनी,
 • खरीदने के लिए 5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन दाम,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन ब्रांड,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन मैन्युफैक्चरर्स,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन उद्धृत मूल्य,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन कंपनी,
 • खरीदने के लिए 5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन दाम,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन ब्रांड,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन मैन्युफैक्चरर्स,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन उद्धृत मूल्य,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन कंपनी,
 • खरीदने के लिए 5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन दाम,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन ब्रांड,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन मैन्युफैक्चरर्स,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन उद्धृत मूल्य,5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन कंपनी,
 • video
5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो चावल पैकिंग मशीन लाइन ग्रेनुलेट फिलिंग पैकेजिंग सिलाई मशीन
 • Jialong
 • चीन
 • 30 कार्य दिवस
 • प्रति माह 100 सेट

5-25 किग्रा पीपी बुना बैग चावल पैकिंग मशीन और पैकेजिंग समाधान लाइन
- उत्पाद मॉडल: जेडडीबी-900-Q30
- पैकिंग रेंज: 5-25 किग्रा
- पैकिंग गति: 550-900 बैग/घंटा
- अनुप्रयोग: चावल, अनाज, सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं, चारा, बाजरा, मक्का, दाल के बीज, कॉफी की फली, काजू, नमक, चाय, आटा, उर्वरक, जौ, जई, मक्का, राई, सूरजमुखी, रेपसीड, अलसी, ज्वार, आदि।

जेडडीबी-900-Q30 5-25 किग्रा पीपी बुना बैग चावल पैकिंग लाइन


उत्पाद वर्णन

जेडडीबी-900-Q30 एक पूरी तरह से स्वचालित हाई-स्पीड बैगिंग मशीन, स्वचालित वजन और भरने की मशीन, 10-25 किलोग्राम खुले मुंह वाले तकिए और/या बुने हुए पीपी और पेपर बैग के लिए गसेटेड बैग के लिए स्वचालित ग्रेन्युल पैकिंग मशीन है।

पूर्ण सेट चावल पैकिंग लाइन समाधान में स्वचालित वजन पैकिंग मशीन, बैगिंग, सिलाई, कन्वेयर, मेटल डिटेक्टर, वजन स्केल, रोबोट पैलेटाइजिंग आदि शामिल हैं।


यह अपनी उत्कृष्ट गति और विश्वसनीयता के साथ-साथ सभी प्रकार के बैग प्रकारों और सामग्रियों के साथ काम करने के लिए अपने उच्च लचीलेपन से प्रतिष्ठित है। अपनी तकनीकी परिपक्वता और कई पेटेंट मॉड्यूल के कारण, बैगिंग सिस्टम दुनिया की सबसे विश्वसनीय पैकेजिंग मशीनों में से एक बन गया है। इसलिए बैगिंग मशीन को प्लास्टिक छर्रों, पशु चारा, मक्का, बीज, सेम, दाल, चीनी, चावल इत्यादि जैसे उत्पादों की पैकेजिंग के लिए कई अलग-अलग उद्योगों में स्थापित किया गया है। 


पूरे सेट में शामिल हैं:

विवरण

मात्रा

ऑटो बैग देने वाली मशीन

1 सेट

उच्च गति वजन मापने का पैमाना

1 सेट

लपेटने का उपकरण

1 सेट

सिलाई मशीन के साथ कन्वेयर

(1 सेट)

कागज को मोड़ने वाली मशीन

एक इकाई

सिलाई मशीन

एक इकाई


मुख्य कॉन्फ़िगर:

उत्पाद वर्णन

विन्यास

टच स्क्रीन (वजन नियंत्रक)

स्विट्ज़रलैंड  /   मेटलर टोलेडो

लोड कोशिकाओं

यूएसए/सेलट्रॉन

पावर स्विच

जापान/ओम्रोन

सीमा परिवर्तन

जापान/ओम्रोन झेंगताई

मिनिएचर सर्किट ब्रेकर

फ़्रांस/   श्नाइडर

बटन,घुंडी

फ़्रांस/   श्नाइडर

मध्यवर्ती रिले

जापान/ओम्रोन

सिलेंडर

ताइवान/एयरटैक

विद्युत सिलेंडर

जापान/एसएमसी,वहाँ

सोलेनोइड वाल्व

ताइवान/आर्कटिक

सर्वो मोटर

जापान/ PANASONIC

मोटर

चीन/गाओकी

वैक्यूम पंप

जर्मनी/लेबोल्ड

सिलाई मशीन

चीन/बाफांग


तकनीकी मापदंड:

पैकिंग की गति

550-900 बैग/घंटा

सामान का भार

5-25 किग्रा

बैग रेंज

एल:500-800 डब्ल्यू:210-380

लागू सामग्री

चावल जैसे दानेदार पदार्थ

हवा का दबाव

0.4-0.6MPa 15 मी³/एच

शक्ति

380/220V 6KW

थैला भंडारण

100-300

एलडब्ल्यूएच

3520X3257X3250 मिमी


 कार्य और विशेषताएं:

1.         डबल वर्किंग स्टेशन बैग देने की प्रणाली। 100-300 बैग भंडारण किया जा सकता है। चावल पैकिंग लाइन समाधान

   यदि वर्किंग स्टेशन का कोई भी बैग ख़त्म हो जाए तो अलार्म के लिए डिटेक्टर मौजूद हैं।

2.         बैग उठाने की प्रक्रिया में हवा के दबाव का पता लगाने वाले उपकरण हैं,

   बैग खोलना, बैग को जकड़ना और बैग भरना। अयोग्य बैगों को काम बंद किए बिना स्वचालित रूप से बाहर कर दिया जाएगा।

3.         उच्च गति वजन मापने का पैमाना।

4.         बैग-क्लैम्पिंग मूवमेंट और डिस्चार्ज गेट दो स्वतंत्र का उपयोग कर रहे हैं

 सिस्टम जो बैग क्लैंपिंग को अधिक स्थिर बनाते हैं  

5.         बड़ी उंगली सिलेंडर का उपयोग करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि बैग का मुंह चिकना हो।

6.         यह एक प्लास्टिक चेन प्लेट कन्वेयर बेल्ट, गियर मेशिंग ट्रांसमिशन को अपनाता है, जो नहीं है फिसलना और भटकना आसान; कन्वेयर बेल्ट और ऊपरी गाइड बैग तंत्र संदेश प्रक्रिया के सिंक्रनाइज़ेशन को सुनिश्चित करने के लिए यांत्रिक लिंकेज को अपनाते हैं।

7.         सभी प्रमुख मोटरिंग सर्वो मोटर्स का उपयोग कर रही हैं। अलग-अलग के लिए समायोजन करना बहुत आसान है पैकिंग विशिष्टताएँ, मैन्युअल समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

8.         स्टेनलेस स्टील में संपर्क भाग

9.         विश्वसनीय और सिद्ध अवधारणा; मजबूत और कॉम्पैक्ट डिजाइन

10.     उच्च लचीलापन

11।     बैग पत्रिका बैग पृथक्करण बैग खोलने वाला बैग रखने वाला बैग भरने वाला बैग समापन बैग परिवहन

12.     अद्वितीय, उन्नत, तेज़ और बहुमुखी बैगिंग उपकरण। 

13.      खुले मुंह वाले बैग में दानेदार सामग्री का बाजार में कोई समकक्ष नहीं है। इस बैगर का संचालन सिद्धांत इसे दुनिया की सबसे तेज़ बैगर मशीन में से एक बनाता है। यह इष्टतम लचीलेपन के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादों और बैगों को संभाल सकता है।

14.     उच्च गति संचालन की अनुमति देने के लिए न्यूनतम बैग हैंडलिंग समय

15.     पूरे चक्र के दौरान बैग का पूर्ण नियंत्रण

16.     आसान समस्या निवारण और त्रुटि कोड पढ़ने के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल, स्पर्श-संवेदनशील ऑपरेटर इंटरफ़ेस के साथ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर (पीएलसी)

17.     बेहतरीन परिचालन स्वायत्तता, तेज़ और आसान पुनः लोडिंग विकल्पों के लिए मल्टीपल-स्टैक बैग पत्रिका

18.     एकाधिक बैग आकारों के लिए उपकरण-रहित बदलाव

19.     बैग बंद करने की प्रणाली और वजन मापने की प्रणाली

स्वचालित बैग भरने की मशीन, मशीन पैकेजिंग चावल, पूरी तरह से स्वचालित पैकिंग मशीन

उत्पाद फोटो: 

PP Woven Bag Rice Packing Machine

Rice Filling Packing Machine


5kg 10kg 15kg 20kg 25kg Rice Packing Machine


PP Woven Bag Rice Packing Machine


Rice Filling Packing Machine


5kg 10kg 15kg 20kg 25kg Rice Packing Machine


PP Woven Bag Rice Packing Machine


Rice Filling Packing Machine


5kg 10kg 15kg 20kg 25kg Rice Packing Machine


PP Woven Bag Rice Packing Machine


Rice Filling Packing Machine


5kg 10kg 15kg 20kg 25kg Rice Packing Machine

PP Woven Bag Rice Packing Machine


प्रोजेक्ट संदर्भ:

Rice Filling Packing Machine

5kg 10kg 15kg 20kg 25kg Rice Packing Machine

PP Woven Bag Rice Packing Machine

Rice Filling Packing Machine

नवीनतम मूल्य प्राप्त करें? हम जितनी जल्दी हो सके जवाब देंगे (12 घंटे के भीतर)

गोपनीयता नीति

close left right